ppts.net
当前位置:首页>>关于若方程2x-3分之x+4=2的解也是关于x的方程2(a-3)—3(...的资料>>

若方程2x-3分之x+4=2的解也是关于x的方程2(a-3)—3(...

2x-3分之x+4=2 6x-x-4=6 5x=10 x=2 --------------------- 2(a-3)—3(x—5)=1 2(a-3)-3(2-5)=1 2a-6+9=1 2a=1-3 2a=-2 a=-1

解方程2x+1=-3,得x=-2,把x=-2代入方程2- a-x 3 =0,得2- a+2 3 =0,解得,a=4.故选:A.

由方程4(x+2)-2=5+3a得:X=(3a-1)/4, 由方程(3a+1)+x/3=a+(2x+3)/3得:X=6a, 根据题意得不等式:(3a-1)/4≥6a, 解得:a≤-1/21。

3(x+4)=2a+5 3x+12=2a+5 3x=2a-7 x=(2a-7)/3 (2x+a)/2=(x-2a)/3 6x+3a=2x-4a 4x=-7a x=-7a/4 ∴(2a-7)/3>-7a/4 8a-28>-21a 8a+21a>28 29a>28 ∴a>28/29 http://zhidao.baidu.com/link?url=qulIoZWauJeyRPp3LrGj4PIAQshkkzsxj8GLBZTs6Tdq_085z...

2x/4+3a=1, x/2=1-3a, x=2-6a x/3=4- a/2, x=12- 3a/2 所以 2-6a= 12- 3a/2 4-12a=24-3a 9a=-20 a=-20/9

关于X的方程 2分之(a-x)=3分之bx-3的解是X=2 2分之(a-2)=3分之2b-3 3a-6=4b-18 3a-4b=-12 ∴ 4分之a - 3分之b+2[5a - 4(2a-b)] =a/4-b/3+10a-16a+8b =(3a-4b)/12-6a+8b =(3a-4b)/12-2(3a-4b) =-12/12-2*(-12) =-1+24 =23

解:令f(x)=x2-4|x|+3=(x?2)2?1,当x≥0时(x+2)2?1,当x<0时,画出图象:由图象可知:当-1<a<3时,方程x2-4|x|+3=a有四个不同的解.故答案为-1<a<3.

解不等式:2x+3-3, ∴-1

4(x+2)-2=5+3a 4x+6=5+3a 4x=3a-1 x=(3a-1)/4 (3a+1)x/3=a(2x+3)/2 *6 6ax+2x=6ax+9a x=9a/2 (3a-1)/4>=9a/2 *4 3a-1>=18a -15a>=1 a

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com