ppts.net
当前位置:首页>>关于解方程.(1)4(x+2)-3=2-(x+2)(2)0.8?9x1.2...的资料>>

解方程.(1)4(x+2)-3=2-(x+2)(2)0.8?9x1.2...

(1)去括号得:4x+8-3=2-x-2,移项得:4x+x=2-2-8+3,合并得:5x=-5,系数化1得:x=-1;(2)变形得:8?90x12-13?30x2=40x+103,去分母得:(8-90x)-6(13-30x)=4(40x+10),去括号得:8-90x-78+180x=160x+40,移项合并得:-70x=110,解得:...

(1)(3x+1)2=0,所以x1=x2=-13;(2)x2+x-72=0,(x+9)(x-8)=0,x+9=0或x-8=0,所以x1=-9,x2=8;(3)(x-1)(x-1+2x)=0,x-1=0或x-1+2x=0,所以x1=1,x2=13;(4)方程整理为2x2+x-3=0,(2x+3)(x-1)=0,2x+3=0或x-1=0,所以x1=-3...

(1)方程整理得:(x-1)(x+2)-2(x+2)=0,分解因式得:(x+2)(x-1-2)=0,解得:x1=-2,x2=3;(2)这里a=3,b=-9,c=2,∵△=81-24=57,∴x=9±576;(3)方程变形得:(x+2+6)(x+2-6)=0,解得:x1=-8,x2=4;(4)方程整理得:3x2+10x+5...

1)9x²-4=0 (3x)²-2²=0 (3x+2)(3x-2)=0 ∴3x+2=0,x1=-2/3 3x-2=0,x2=2/3 ......

(1)∵a=1,b=-4,c=1,∴x= -b± b 2 -4ac 2a = 4± 12 2 =2± 3 ;(2)(x-1)(x-8)=0,∴x-1=0,x-8=0,∴x 1 =1,x 2 =8;(3)(5x-4)(x-1)=0,5x-4=0,x-1=0,∴x 1 =1, x 2 = 4 5 .

x 后面的是下标,不是次方,否则不是线性方程组。 增广矩阵 (A, b) = [1 1 3 -1 1] [3 -1 -3 4 4] [1 5 9 -8 0] 初等行变换为 [1 1 3 -1 1] [0 -4 -15 7 1] [0 4 6 -7 -1] 初等行变换为 [1 1 3 -1 1] [0 4 15 -7 -1] [0 0 -9 0 0] 初等行变换为...

解:(1) ;(2) (3)x=7;(4)x= 。

1、3(X-2)-X=1.6 3x-6-x=1.6 2x=7.6 x=3.8 2、0.3(X+5)+0.6=0.3×(5-2X) x+5+2=5-2x 3x=2 x=2/3 3、8X+2(X+1)=9X-3(1-2X) 8x+2x+2=9x-3+6x 5x=5 x=1 4、5X+2(X+6)=3(8+X)+2X 5x+2x+12=24+3x+2x 2x=12 x=6 5、8X-2(3.6-X)=1(X-0....

解: 增广矩阵 = 1 1 -3 -1 1 3 -1 -3 4 4 1 5 -9 -8 0 r2-3r1, r3-r1 1 1 -3 -1 1 0 -4 6 7 1 0 4 -6 -7 -1 r3+r2 1 1 -3 -1 1 0 -4 6 7 1 0 0 0 0 0 r2*(-1/4) 1 1 -3 -1 1 0 1 -3/2 -7/4 -1/4 0 0 0 0 0 r1-r2 1 0 -3/2 3/4 5/4 0 1 -3/2 -7/4...

1)移项得 x^2-4x=-1 ,两边同时加上 4 得 x^2-4x+4=3 , 配方得 (x-2)^2=3 , 因此 x-2=±√3 , 所以,x1=2-√3 ,x2=2+√3 。 2)展开合并得 x^2+x-72=0 , 分解得 (x-8)(x+9)=0 , 所以,x1= -9 ,x2= 8 。 3)展开合并得 9x^2-12x-4=0 , 配方...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com