ppts.net
当前位置:首页>>关于(1)用配方法解方程:2x2-3x-1=0 (2)解...的资料>>

(1)用配方法解方程:2x2-3x-1=0 (2)解...

题目应该是:2x² - 3x - 1 = 0 用配方法解方程 2x² - 3x - 1 = 0 x² - 3x/2 - 1/2 = 0 x² - 3x/2 + (3/4)² =1/2 +(3/4)² x² - 3x/2 + (3/4)² = 17/16 (x -3/4)² = 17 / 16 x -3/4 = ±√17 / 4 x = ...

(1)x2-3x-2=0, x2-3x=2, x2-3x+94=2+94,(x-32)2=174, x-32=±172,x1=32+172=3+172,x2=32-172=3?172; (2)x2=4(2-x),x2+4x=8,x2+4x+4=12,(x+2)2=12,x+2=±2

(1)∵x 2 -4x=-1,∴x 2 -4x+4=3,∴(x-2) 2 =3,∴x-2=± 3 ,∴x 1 =2+ 3 ,x 2 =2- 3 ;(2)方程变形得3x 2 +10x+5=0,∵a=3,b=10,c=5,∴b 2 -4ac=10 2 -4×3×5=40,∴x= -10± 40 2×3 ,∴x 1 = -5+ 10 3 ,x 2 = -5- 10 3 ;(3)∵3(x-5) 2 ...

(1)方程变形得:x 2 - 4 3 x= 1 3 ,配方得:x 2 - 4 3 x+ 4 9 = 7 9 ,即(x- 2 3 ) 2 = 7 9 ,开方得:x- 2 3 =± 7 3 ,解得:x 1 = 2+ 7 3 ,x 2 = 2- 7 3 ;这里a=2,b=5,c=-1,∵△=25+8=33,∴x= -5± 33 4 ;(2)2(x-3) 2 =x 2 -9,...

希望能够帮助到你。。图片转不过来,看的时候自己转一下就好 看在手算写那么多的份上,望采纳

(1)x2+8x-9=0,移项得:x2+8x=9,配方,x2+8x+16=9+16,即(x+4)2=25,解得:x1=1,x2=-9;(2)4x2-3x=1,移项得:4x2-3x-1=0,所以a=4,b=-3,c=-1,b2-4ac=25,x=3±252×4,解得:x1=1,x2=?14;(3)3x(x-2)=4-2x,先移项变形,得3x(...

如图

(1)x = , x =2;(2) . 试题分析:(1)用提取公因式法,移项后,把(2x―5)提出来,再进行计算;(2)先把二次方项系数化为1,再配方,计算.试题解析:(1)x(2x-5)-2(2x-5)=0(2x-5)(x-2)=0x = ,x =2(2)

配方后得: 2x²+3x-5=02(x²+3x/2)=52(x+3/4)²=5+9/8(x+3/4)²=49/16x+3/4=±7/4x=1或-5/2 关于一元二次方程的解法: 1、直接开平方法 利用平方根的定义直接开平方求一元二次方程的解的方法叫做直接开平方法。 直接开平方法适...

你好: 1/2x^2-2x加1=0 x^2-4x=-2 x^2-4x加4=2 (x-2)^2=2 x-2=±√2 x=±√2加2 x1=2-√2,x2=√2加2 如果不懂可以追问。 祝你学习进步!

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com