ppts.net
当前位置:首页>>关于JAVA里的Math.max()怎么用?的资料>>

JAVA里的Math.max()怎么用?

java.lang.Math.max(参数1,参数2)是一个静态的工具方法,主要用来比较两个相同类型参数的大小,支持的类型有double,float,int,long四种类型。 举例:public static double max(double a,double b),返回两个 double 值中较大的一个。也就是...

为了帮助网友解决“java创建自定义函数”相关的问题,中国学网通过互联网对“java创建自定义函数”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:; /.println(arrs.这里是返回最大值 return 8;;/我想自定义getmax函数的话怎么做 } public int getMax()...

Math类中的方法一般都为静态方法,直接使用类名.方法名(实参列表)即可调用,如调用Math中的max函数的语句为Math.max(3, 5);其返回3,5中较大的值。 Math 类包含用于执行基本数学运算的方法,如初等指数、对数、平方根和三角函数等,Math类在包jav...

直接System.out.println(Math.max(a,b));

import java.util.Arrays; public class test { public static int Max(int a ,int b ,int c ){ return Math.max(Math.max(a, b), c); } public static float Max(float a ,float b ,float c ){ return Math.max(Math.max(a, b), c); } public s...

你不需要a的,每次输入的值都是和max比,然后把max保留下来,所以修改如下: double b,max = 0; int i =1; do{ b=Math.random(); max=Math.max(b,max); i++; }while(i

public class MyMath{ private static void max(int x,int y,int z){ if(x>y){ if(x>z){ System.out.println("最大数是X:"+x); } else{ System.out.println("最大数是Z:"+z); } } else{ if(y>z){ System.out.println("最大数是y:"+y); } else...

public class MyMath{ public static int max(int p1, int p2, int p3) { // 用排序 } // 剩下还是你自己写,这是锻炼自己的机会,刚开始学是很有成就感的,不要被别人抢了哈 }

不是很专业,看我写的注释。 class Caixian { public static int getMax(int[] arr) //自定义函数 { int max = arr[0]; //将arr[0]的值赋给最大值,先默认他为最大 for(int x=1;xmax) //如果数组中别的数比他大,将arr[x]的值赋给max,一直循环...

要生成在[min,max]之间的随机整数,可使用Random类进行相关运算,代码如下: import java.util.Random; public class RandomTest { public static void main(String[] args) { int max=10000; int min=1000; Random random = new Random(); int ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com