ppts.net
当前位置:首页>>关于用适当的方法解下列方程:(1)3x 2 -6=0;(2)x ...的资料>>

用适当的方法解下列方程:(1)3x 2 -6=0;(2)x ...

(1) ;(2) 试题分析:(1)先移项,再提取公因式(x-2),即可根据因式分解法解方程;(2)先去括号整理为一元二次方程的一般式,再判断根的判别式 ,最后根据公式法解方程即可.(1)3x(x-2)=2(x-2)(3x-2)(x-2)=0∴ ;(2) ∵a=3,b...

(1)x 2 =2,x 1 = 2 ,x 2 =- 2 ;(2)x(x-5)=0,∴x=0或x-5=0,∴x 1 =0,x 2 =5;(3)∵△=25-4×2=17,∴x= 5± 17 2×2 ,∴x 1 = 5+ 17 4 ,x 2 = 5- 17 4 ;(4)∵(3x-1+2x)(3x-1-2x)=0,∴3x-1+2x=0或3x-1-2x=0,∴x 1 = 1 5 ,x 2 =1.

(1)∵a=2,b=1,c=-6,∴△=b2-4ac=1-4×2×(-6)=49>0,∴x=?1±492×2=?1±74,∴x1=-2,x2=32;(2)原方程变形为:x+4-x2-4x=0,整理得:-x2-3x+4=0即x2+3x-4=0,∵a=1,b=3,c=-4,∴△=9-4×1×(-4)=9+16=25,∴x=?3±252×1=?3±52;∴x1=1,x2=-4; (...

(1)将方程(3x-1) 2 =(x+1) 2 移项得,(3x-1) 2 -(x+1) 2 =0,∴(3x-1+x+1)(3x-1-x-1)=0,∴4x(2x-2)=0,∴x(x-1)=0,解得x 1 =0,x 2 =1.(2)∵2x 2 +x- 1 2 =0,可得,a=2,b=1,c= 1 2 ,∴x=- 1 4 ± 5 4 .(3)∵x 2 -4x+1=0...

(1)方程变形得:x 2 - 4 3 x= 1 3 ,配方得:x 2 - 4 3 x+ 4 9 = 7 9 ,即(x- 2 3 ) 2 = 7 9 ,开方得:x- 2 3 =± 7 3 ,解得:x 1 = 2+ 7 3 ,x 2 = 2- 7 3 ;这里a=2,b=5,c=-1,∵△=25+8=33,∴x= -5± 33 4 ;(2)2(x-3) 2 =x 2 -9,...

(1)2x 2 -5x-3=0(用配方法) x 2 - 5 2 x-3=0 ∴ (x- 5 4 ) 2 = 49 16 ∴ x 1 =3, x 2 =- 1 2 ;(2)3x(x-1)=2-2x∴3(x-1)+2(x-1)=0∴(x-1)( 3x+2)=0 ∴ x 1 =1, x 2 =- 2 3 .

解:(1)9-6x+x 2 +x 2 =9 2x 2 -6x=0 2x(x-3)=0则x 1 =0,x 2 =3;(2)令1-2x=t则原式=t 2 +t-6=0(t+3)(t-2)=0则t 1 =-3,t 2 =2若t 1 =-3,则1-2x=-3则x 1 =2若t 2 =2,则1-2x=2则x 2 =- ;(3)9x 2 -6x+1=4(1-2x+x 2 ) 9x 2 -6x+...

(1)3x(x-1)+(x-1)=0,(x-1)(3x+1)=0,∴x-1=0,3x+1=0,解得x1=1,x2=-13;(2)∵(x+3)(1-3x)=5+x2,∴-3x2+x+3-9x-5-x2=0,∴-4x2-8x-2=0,∴x1=?2+22,x2=?2?22;(3)∵25(x-2)2-4(2x+3)2=0,∴[(5x-10)+(4x+6)][(5x-10)-...

(1)49(x-3)2=16(x+6)249(x-3)2-16(x+6)2=0【7(x-3)+4(x+6)】【7(x-3)-4(x+6)】=0所以7(x-3)+4(x+6)=0,7(x-3)-4(x+6)=0,解得∴x1=-311,x2=15;(2)(2-3x)(x+4)=(3x-2)(1-5x)(2-3x)(x+4)+(2-3x)(1-5x...

解:(1)用因式分解法解 得: ;(2)用因式分解法解 得: ;(3)用配方法解 得: ;(4)用公式法解 得: 。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ppts.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com